Ветеринарна медицина и МИО?

calendar 19 юли, 2023

Един от скорошните ни дипломанти е Александра Митева. Тя прави много интересна образователна комбинация, като надгражда магистърската си степен по ,,Ветеринарна медицина” с магистратура по ,,Международни икономически отношения”.

  1. Защо избрахте магистратура към катедра ,,МИО и бизнес”?

Професионалната ми кариера е насочена в областта на здравеопазване на животните и по-конкретно разработване и изпълнение на програми за контрол на редица заболявания при животните, а някои включително опасни и за човека, анализиране на информация, свързана с рисковете, епидемиологията на заболяванията, както и стратегии за изкореняване на болести. Тези дейности целят освен опазване общественото здраве и осигуряване на безопасна храна, но и гарантиране на свободната търговия на животни и продуктите от тях в глобален план. Икономическите измерения от гледна точка на бизнеса и маркетинга на ниво международни пазари в областта на ветеринарна медицина и по–конкретно здравеопазването на животни и безопасността на храни са тясно свързани, но не винаги добре анализирани. Започвайки обучението си по ветеринарна медицина знаех, че трябва да бъда готова да уча цял живот. И това е факт, жаждата за знания, непрекъснатия стремеж към развитие и самоусъвършенстване ме подтикнаха да навляза в материята на международните икономически отношения. Безспорно, обучението беше голямо предизвикателство за мен, един голям скок в глобалния свят на икономиката, който интегрирах в познанията си от областта на  ветеринарното здравеопазване.

  1. Каква е темата на магистърската Ви теза и мотивацията да се спрете на нея?

Темата, на която се спрях е „Икономически измерения и финансиране на политиката за безопасност на храните в Европейския съюз“. Политиката за безопасността на храните по цялата верига на производство и преработка – от фермата до трапезата e много актуална тема и приоритетна за Европейския съюз. Безопасността на храните е онзи елемент, който гарантира високото ниво на обществено здраве и здраве на околната среда, но и едновременно осигурява стабилна контролна рамка за участниците в хранителната верига. Работейки в основата на веригата „от фермата до трапезата“, а именно здравеопазване на животни, за мен бе много важно и ценно да разгледам основните аспекти и принципи на бюждетната система на ЕС и да анализирам икономическите измерения на политиката за безопасност на храните в Съюза.

  1. Как магистратурата надгради вашата бакалавърска степен?

Магистратурата надгради доста моите познания и наученото от МИО, ще бъде изключително полезно в работата ми. Тази дисциплина ми даде много, а именно умения за анализ на икономически данни и информация, умения и възможности за различно мислене, знания относно маркетинга и начините на финансиране  на международната търговия и  международния бизнес. Придобитите знания за управлението на международни проекти и еврофондове, както и за процесите на комуникации и общуване в международен план ще използвам в ежедневната си работа.

  1. С какво смятате, че магистратурата към катедра ,,МИО и бизнес” ще ви помогне в професионалната реализация и кариерно развитие?

Тази дисциплина стои в основата на редица професионални направления и предоставя възможности за реализация в различни сфери. Категорично, наученото ще бъде използване в работата ми и ще допринесе за професионалното развитие.

Comments are closed here.