Докторантурата повишава квалификацията

calendar 8 септември, 2023

Атанас Павлов е бакалавър и магистър по „Международни икономически отношения“. През 2023 г. той защити своята дисертация на тема „Икономически ефекти за България от участието й в миграционната политика на Европейския съюз“. Научният му ръководител е доц. д-р Светла Бонева.

Професионалният опит на Атанас през годините е в областта на бизнеса, международното сътрудничество, изпълнението на международни проекти и администрацията. В момента заема позицията Главен експерт – международна дейност в Дирекция „Международна дейност и проекти“ към Сметна палата на Република България.


Каква е мотивацията ви да запишете докторантура?

– По-нататъшно развитие и специализиране в областта на международните икономически отношения и европейската интеграция.

Най-голямото предизвикателство в докторантурата беше?

– Конкретизирането, обхващането на основната проблематика, практическата и икономическа насоченост на една всеобхватна област на изследване, включваща редица научни направления.         

Защо избрахте точно тази тема за дисертацията си?           
– През последните години Европейския съюз и Европа като цяло се сблъскаха с едно от най-тежките миграционни предизвикателства, свързани с бежанската криза, дала началото си от 2015 г. Съюза и държавите-членки бяха изправени пред въпроса за постигане на съгласие по мерките за справяне с едно от най-големите движения на миграционни потоци от Втората световна война насам, определяно от редица автори и анализатори като най-значимото предизвикателство пред ЕС от създаването му до сега. Ситуацията в ЕС, породена от бежанската криза от 2015-2016 г., несъмнено предизвика хаос в европейската система за убежището, изправяйки я до нейната повратна точка на пречупване. Още повече, доскоро голяма част от гражданите на ЕС познаваха картините на големи бежански лагери и отчаяни семейства, опитващи се да пресекат границите, само от телевизионните екрани, докато този безпрецедентен приток на бежанци в Европа направи тези сцени реалност и дори нещо нормално в много европейски държави. Едновременното чувство на съпричастност и шок във все по-голяма степен се присъедини към притесненията за последствията от бежанската криза и какво влияние тя ще окаже върху обществения, икономическия и социалния живот на страните и местните граждани. Именно тази кризисна ситуация и разделение в обществените нагласи обусловиха и основната ми мотивация зад избор на тема на дисертационния труд.

Какъв е Вашият научен принос в сферата на дисертацията Ви?    
– Критичен анализ на теориите за миграцията, техните характереологични особености и типология; анализ и изследване тенденциите на развитие на бежанските потоци в ЕС, икономическите ефекти от миграцията и влиянието им върху Съюза и отделни негови държави-членки; отправяне на препоръки, както към теоретичната рамка за развитието на миграционните процеси, така и за конкретните миграционни мерки и политики на Европейския съюз и отделни държави-членки; изследване и анализиране на актуалната ситуация и тенденция на развитие, свързана с бежанските потоци, насочени към България, тяхното влияние, както и мястото на България като държава-членка на ЕС в контекста на тези бежански потоци и миграционната политика на Съюза; изследване източниците на финансиране и мерките за интеграция на бежанците в България, както и изчисляване и анализиране на индикатори за измерване тежестта на бежанците върху приемащата държава и капацитет на приемане за България.           

Какви са ползите от докторантурата в настоящата ви работа?

– Развитието и специализирането в областта на международните икономически отношения и европейската интеграция допринася за повишаване на знанията и квалификацията ми в областта на международното сътрудничество, включително и по отношение сътрудничеството с институциите на Европейския съюз.    

Comments are closed here.