Защо Стела избра отново катедра ‘МИО и бизнес’?

calendar 6 декември, 2022

Представяме ви Стела Николова, която завършва  бакалавър ,,МИО с преподаване на английски език” през 2022 година.

В момента Стела се обучава в магистърската програма ,,Международен бизнес” и е един от най-активните студенти на катедрата.

– Стела, Вие завършвате бакалавър по специалност МИО с препродаване на английски език. Какви професионални предимства ви даде това образованието?

– Сферата, която покрива МИО, е много обширна и дава задълбочен поглед върху всеки един сектор на икономиката. В специалността не ни учат само на теоретични знания, а развиват нашето мислене и ни подготвят за решаването на реални проблеми в сферата. В днешно време се ценят кадрите, които могат да разрешават възникващите проблеми и да притежават иновативно мислене. Ценят се и кадрите, които говорят не само английски език, но поне още един език. МИО и МИО с препродаване на английски език предлагат изучаването на втори език по избор (немски, испански, френски, руски), което е изключителна възможност за реализация. Смятам, че специалността се отъждествява с всичко това.

 – Като млад човек пред Вас е имало много възможности за избор, включително и образование в чужбина. Каква беше причината отново да изберете катедра ,,МИО и бизнес”?

– Искам да уча и да се развивам в България. Не смятам, че обучението в катедрата отстъпва по някакви критерии на това в чужбина. Програмите на катедрата са съвременни и покриват стандартите на обучение в много други икономически университети.

 – Избройте 3 конкурентни предимства на катедра ,,МИО и бизнес”.

– Първо, преподавателският състав е изключително подготвен. Второ, специалността позволява придобиване на съвременни теоретични и практични умения. И накрая, но не на последно място, загрижеността на катедрата за реализацията на своите студенти също прави впечатление.

Това се случва по-конкретно чрез различни инициативи като:

  • Организиране на редовни срещи с представители на бизнеса;
  • Включването на студентите в редовни конференции по съвременни въпроси;
  • Възможностите за участие в международни проекти;
  • Възможностите на студентите да посетят и стажуват в отделните министерства, а и не само;
  • Еразъм и Еразъм + ;
  • Магистърските, бакалавърските програми и проектите на ENGAGE EU, които носят невероятен престиж и възможност за студентите.

– Какъв е професионалният Ви опит до момента?

– До момента имам опит в банковата сфера на 2 позиции – банкиране на дребно и търговско финансиране. Извън банковата сфера имам опит като специалист против изпиране на пари (AML) (Associate at Ernst & Young).

 

– Какви алтернативни възможности предлага обучението към катедра ,,МИО и бизнес”?

– Обучението предлага възможности за различни извънаудиторни активности. Аз лично се възползвах от тях максимално. Взех участие в програма на Engage EU- проект. Проектът беше свързан с проучване на световните пазари и съставяне на план за навлизането на пазара на фармацевтичен продукт. Като участниците влизаха в ролята на проект мениджъри. Участвах с доклад на кръгла маса по повод честването на 70 годишнината на катедра ,,МИО и бизнес”.

По покана присъствах на най-значимото събитие в историята на европейската университетска мрежа ENGAGE.EU до момента – разширяването на консорциума с още два икономически университета – Universitat Ramon Llull (Барселона, Испания) и Hanken School of Economics (Хелзинки, Финландия). Също участвах в GLOBSEC 2021 Bratislava Forum NextGen.

През 2019г. се включих в IN.K.A.M.S. – International Key Account Management & Sale, Erasmus + Program in the Field of Higher Education Key Account 2 (Strategic Partnerships – University of National and World Economy, Marche Polytechnic University).

Освен товa, съм член на Алумни асоциацията на катедра ,,МИО и бизнес” и съм предложена за член на факултетния съвет.

 

– Вие сте първи семестър магистър по ,,Международен бизнес”. Какви са вашите впечатления за обучението към момента?

– Прецизно съставена програма. Тя е естественото продължение на бакалавърската (специалност МИО), която надгражда наученото до момента. Доволна съм, тъй като се навлиза в дълбочина на отделните дисциплини.

 

– Бихте ли препоръчали магистърска програма към катедра ,,МИО и бизнес”, на кандидатите, които още не са взели решение каква магистратура да запишат?

– Да, бих, защото има разнообразие от магистратури. Такива, които предлагат тясна специализация – сферата на дигиталния маркетинг и международните финанси. И такива, които предлагат  комплексен и обширен поглед върху всички икономически сфери – Международен бизнес и Управление на международни проекти. Има избор спрямо предпочитанията на студентите.

Comments are closed here.