Кариера в Европейската инвестиционна банка

calendar 15 май, 2023

Миглена Добрева започва своя академичен път като бакалавър по ,,Международни отношения” през 2004 г. в УНСС. Специализира магистърска степен по ,,Международни икономически отношения” през 2006 г. в УНСС. Като естествено продължение на нейното образование се явява докторантурата, която записва отново в катедра ,,МИО и бизнес” през 2007 г.

Тема на дисертационния труд е ,,Кохезионна политика на ЕС и публично-частно партньорство (финансова рамка 2007 – 2013 г.)”. Научният ръководител е проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов.

Решението да продължи като докторант е провокирано от задълбочен интерес към темата. Също така, важна предпоставка е фактът, че предметът на изследване е свързан с нейната работата.

В периода 2006-2016 г. Миглена е заемала различни позиции в Министерство на икономиката на Република България  – от ,,Младши експерт” до ,,Началник сектор” в сферата на управление и мониторинг на проекти за безвъзмездна помощ и финансови инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес с ресурси по линия на средствата от ЕС.

В момента работи в Европейската инвестиционна банка като Financial Instruments Advisor в Главна Дирекция „Операции“.

Работата е свързана с предоставяне на подкрепа на представители от публичния сектор и на финансови институции в държавите членки на ЕС относно използването на  финансови инструменти, съфинансирани от Европейските фондове в рамките на fi-compass – платформа за консултантски услуги относно финансовите инструменти на ЕС за споделено управление, предоставяна от Европейската комисия в партньорство с Европейската инвестиционна банка.

Едно от предизвикателствата по време на докторантурата е фактът, че темата на изследването, свързана с възможностите за финансиране на публично-частно партньорство със средства от европейските фондове, е новаторска и към момента няма ясна регулаторна рамка, както анализи и изследвания в областта.

Научното изследване за доказване на дефинираната теза Миглена също определя като ключов момент, който се оказа доста предизвикателен, поради ограничения практически опит в използването на този финансов модел. Също така е важно да се спомене, че се изисква огромен обем от време и ресурс за работата по докторантурата.

Източник: fi-compass

Смятам, че докторантурата е едно интересно, обогатяващо и предизвикателно начинание, което си заслужава всяко положено усилие и определено бих препоръчала на всеки.

Като научен принос в сферата Миглена отчита обогатяването на научните познатия и експертиза относно различните аспекти на публично-частното партньорство, в т.ч. популяризиране предимствата за прилагане на изследвания модел и насърчаване на интерес сред заинтересоване страни, както и създаване на предпоставки за задълбочаване на диалога между основните актьори в посока доразвиване на регулаторната и практическа рамка в областта.

Миглена споделя, че в рамките на докторантската програма е имала възможността да придобие задълбочени знания по дисциплини, като например статистически методи и икономически анализи, както и да доусъвършенства редица лични и професионални качества. Това в последствие ѝ помага за бъдещото кариерно развитие. Освен това, успява да създаде нови професионални контакти и приятели, и да се докосна до опита на преподавателите в катедрата и университета.

Comments are closed here.