МИО – реализация в широкоспектърни области

calendar 12 ноември, 2023

Симона Петрова завършва бакалавър по „Икономика на търговията“ през 2012 г.  в УНСС. Решава да надгради с образователната степен магистър, която придобива през 2023 г., отново в УНСС, но този път в специалност „Международни икономически отношения“.

Защо избрахте магистратура към катедра ,,МИО и бизнес”?

– Избрах магистратура в катедра „МИО и бизнес, защото ми дава възможност за придобиване на знания в международния бизнес и световната икономика.

Каква е темата на магистърската Ви теза и мотивацията да се спрете на нея?

– Темата на моята магистърска теза е „Пътища за реализация на зеления преход в ЕС: Eфекти на зелените данъци върху европейските компании“ (на базата на текстилния сектор). Избрах тази тема, тъй като това е актуален въпрос не само на европейско ниво, а и на глобално. Концепцията за зеления преход е едно от най – добрите възможни решения за по нататъшното съществуване на човечеството и Земята.

Как магистратурата надгради вашата бакалавърска степен?

– Магистратурата надгради и разшири моите познания в областта на международната търговия, международния бизнес, мениджмънт и финанси.  Познаването на съвременните международните проблеми дава възможност за реализация в широкоспектърни области.

– С какво смятате, че магистратурата към катедра ,,МИО и бизнес” ще ви помогне в професионалната реализация и кариерно развитие?

– Магистратурата към катедра „МИО и бизнес“ ми помогна да придобия компетенции и умения в управлението на процесите в международна компания. Придобитите компетентности като използване на стратегически подходи, изразяване на мнение чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания  и способността за анализиране в по – широк аспект биха помогнали за кариерното ми развитие.

Comments are closed here.