Уверен съм, че ще се справя

calendar 8 септември, 2023

Илиян Сарандалиев e бакалавър по ,,Счетоводство“ от УНСС и има две магистърски степени – по ,,Финанси“ от УНСС и по ,,Политология“ от Московски държавен институт по международни отношения. Има професионален опит като Групов вътрешен одитор в „Евроинс“ (Минск, Беларус), Одит асистент в Грант Торнтон (София, България), член на Съвета на диракторите в „Первый инвестиционный банк“ (Москва, Руска Федерация) и хоноруван преподавател в УАСГ. В момента е Финансов мениджър Търговски дейности компания Софарма АД.

През 2023 г. започва своята докторантура към катедра ,,МИО и бизнес“ в УНСС. Тема на дисертационния труд е ,,Политически рискове във финансовата сфера“, а научен ръководител е доц. д-р Весела Тодорова.

Каква бе мотивацията ви да запише докторантура?

– Желая да продължа научното си развитие и да имам възможност да преподавам на студенти в УНСС.

Какви са очакванията ви от докторантурата?

– Надявам се да задълбоча знанията си в сферата на международните икономически отношения и санкциите и да придобия нови умения по подготовка и провеждане на научни изследвания

Предизвикателства в докторантурата до момента:

– Сблъсквам се с нов подход на работа, свързан със структурата и изискванията към провеждане на научни изследвания. Подходът на провеждане на научни изследвания има своите специфики и изисквания, но съм уверен, че ще се справя.

– С какво ще се стремите да допринесете за научната сфера, в която е темата на дисертацията ви?

– Професионалният ми опит е свързан с работа в международна среда. Надявам се практическите ми умения и контакти да помогнат за създаване на изследване, което да е актуално за текущата икономическа ситуация в сферата на международните разплащания и санкциите.

Ползи от докторантурата в настоящата работа?

– Считам, че докторантурата допринася съществено за работата ми, тъй като изучаването на множество материали във връзка с научното изследване допринася и за повишаване на уменията ми за решаване на практически казуси, които неминуемо възникват в работата ми.

Нещо допълнително интересно, което искате да споделите?

– Считам, че по време на докторантурата ми в катедра „МИО и бизнес“ ще имам възможност да участвам в различни формати на международни конференции, семинари, срещи със изследователи и специалисти от други страни. Според мен катедра „МИО и бизнес“, както и самият УНСС дават множество възможности за международно взаимодействие, което е съществена част от развитието на експертиза в сферата на международните икономически отношения.

Comments are closed here.