УМП е работа в мултикултурна среда

calendar 29 юни, 2024

Живко Каленов има разнообразен опит в икономическите дисциплини, които е изучавал по време на академичния си път. През 2024 г. завършва магистратура по „Управление на международни проекти“ в УНСС. Преди това завършва магистратура по „Публични финанси“ през 2023 г. отново в същия университет. Бакалавърската си степен по „Стопанско управление“ придобива в в РУ „Ангел Кънчев“ по през 2005 г.

– Защо избрахте магистратура към катедра ,,МИО и бизнес”?

– Избрах магистратура в катедра „МИО и бизнес“, защото ми дава възможност за надграждане на знания в специфична област като „Управление на международни проекти“, както и допълнителни знания за процесите в международния бизнес и световната икономика. В допълнение, избора ми е свързан и с професионални цели, които съм си поставил. В днешно време все по-често се налага да се работи в мултикултурна среда, която изисква да си на „ти“ не само с европейската, а и световна практика в областта на етапите и процесите на управление на проекти.

– Каква е темата на магистърската Ви теза и мотивацията да се спрете на нея?

– Темата на моята магистърска теза е „Анализ на одитните органи и видове одит на извършените разходи от Разплащателна агенция по отношение на Европейските земеделски фондове в Република България. Сравнение с Румъния”. Избрах тази тема, предвид обстоятелството, че притежавам близо 16 годишен опит в областта на мениджмънта на проекти. От тях около 12 години са свързани с управление на средства за финансиране на проекти по външните граници на ЕС и 4 години придобит опит в областта на одит на евросредства, като това е любима тема. Не на последно място, в България много малко се знае за сертификационния одит и органите, които го извършват. Дори самите бенефициенти не са наясно. Така например болшинството от бенефициентите по ПРСР 2014 – 2020 не са наясно, че сертификационния одит се извършва от Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове”. За мен беше приятна изненада, че този одит в Румъния се извършва от Сметната палата на страната, която има и регионални структури. Тази институция извършва одитите по всички оперативни програми в Румъния.

– Как магистратурата надгради вашата бакалавърска степен?

– Бакалавърската ми степен е „Стопанско управление“ и е завършена преди години. Магистратурата надгради и разшири моите познания в областта на международните отношения, проекти и финанси.  Познаването на съвременните международните процеси и практики в икономиката дава възможност за реализация в широкоспектърни области.

– С какво смятате, че магистратурата към катедра ,,МИО и бизнес” ще ви помогне в професионалната реализация и кариерно развитие?

– Както посочих вече, съвременните условия изискват да си на „ти“ не само с европейската, а и световна практика в областта на етапите и процесите на управление на проекти. Придобитите знания и компетентности ми помагат в управлението на проекти, финансирани от международни институции, като ЕК, установяване на правила и работа в екип, подобрени работни процеси, споделяне на знания и предлагане на ефективни решения и др.

Comments are closed here.