About us

calendar 8 April, 2015

АЛУМНИ Асоциация на Специалност МИО е регистрирана с решение на Софийски градски съд от 25.03.2010 (ФД 167/2010).
Органи на управление на Асоциацията са Общото събрание, 9-членен Управителен съвет и 3-членен Контролен съвет.

Management Board

Honorable Chairman:
д.ик.н. Огнян Донев – Председател на СД и Изпълнителен директор на “Софарма” АД

Chairman:
Емил Атанасов – Изпълнителен директор на НУРТС България АД

Членове на УС

Георги Прохаски – Председател на Център за Икономическо РазвитиеПроф. д.ик.н. Бистра Боева

Бисера Лазарова – Председател на СД на Софарма Имоти АДСИЦ-София

д.ик.н. Марин Тодоров – Управляващ партньор в “Булекопроект” ООД

Любомира Михайлова – Мусала Софт АД

Диян Петков – Управител на София Консултинг Груп ООД

Кристиан Желев – хон. ас. към Катедра “МИО и бизнес”, УНСС

Венцислав Неков – Управител на “Сембодиа България” ЕООД

Supervisory Board

Chairman:
Илиян Зафиров, Изпълнителен директор и член на УС на “Корпоративна търговска банка” АД

Бойка Кожухарова – Управител на “Биобалканика” ООД

Галина Караджова-Андонова – Мениджър в „БАСФ“ ЕООД