Membership

Членове на Асоциацията могат да станат всички физически лица, завършили специалност МИО в УНСС, студенти или специализанти по МИО,
както и юридически лица, които имат дейност и интереси, свързани със специалността.

Members Benefits:

  • Обмен на знания и опит между настоящи и бивши възпитаници на специалност МИО с оглед насърчаване на сътрудничеството и колегиалността между тях
  • Осигуряване на възможности за продължаващо обучение и за работа по съвместни проекти
  • Предоставяне на консултантски услуги на бизнеса от настоящи и бивши възпитаници на специалност МИО и от преподаватели от катедра „МИО”
  • Осъществяване на редовни семинари и бизнес-закуски като форма на продължаващо обучение за представителите на бизнеса – членове на сдружението
  • Популяризиране и осигуряване на възможности за стаж и професионална реализация от и чрез възпитаници на специалността за студенти, абсолвенти и завършили специалност МИО
  • Привличане на гост-преподаватели на членове на Сдружението от средите на бизнеса. Участие на бивши студенти – членове на Сдружението, в учебния процес и в научните прояви на катедрата. Участие на асоциацията  в церемониите за връчване на дипломи
  • Възлагане на дипломни работи по заявка на фирми и на институции от публичната администрация по инициатива на членове на Сдружението
  • Провеждане на Годишен бал на завършилите Специалност МИО

Станете член

Online registration Registation by mail