Profile

“Алумни асоциация на специалност МИО” се учредява на 26.01.2010 в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Асоциацията е Сдружение с нестопанска цел, регистрирано с решение на Софийски градски съд от 25.03.2010 (ФД 167/2010).

Органи на Асоциацията са Общото събрание са Управителен съвет и Контролен съвет. Общото събрание избра за Председател на УС Огнян Донев, а за членове – проф. д.ик.н. Бистра Боева, Емил Атанасов, Марин Тодоров, Бойка Кожухарова и гл.ас. Александър Христов
За членове на Контролния съвет на Сдружението за следващия тригодишен период бяха определени Диян Петков – Председател, Бисера Лазарова и Кристиан Желев.

“Алумни асоциация на специалност МИО” работи в две основни направления:

  1. Установяване, изграждане и поддържане на мрежа за обмен на контакти, знания и опит между настоящи и бивши възпитаници на специалност МИО.
  2. Осигуряване на съвместни проекти с катедра ”МИО” – семинари, възможности за стаж и професионална реализация на студентите от специалността.