За нас

calendar 8 април, 2015

АЛУМНИ Асоциация на Специалност МИО е регистрирана с решение на Софийски градски съд от 25.03.2010 (ФД 167/2010).
Органи на управление на Асоциацията са Общото събрание, 9-членен Управителен съвет и 3-членен Контролен съвет.

Управителен съвет

Почетен Председател:
д.ик.н. Огнян Донев – Председател на СД и Изпълнителен директор на “Софарма” АД

Членове на УС

проф. д.ик.н. Бистра Боева – преподавател в в катедра „МИО и бизнес“

Емил Атанасов – Изпълнителен директор на НУРТС България АД

д.ик.н. Марин Тодоров – Управляващ партньор в “Булекопроект” ООД

Бойка Кожухарова – Управител на „Верта“ЕООД

гл.ас. Александър Христов – асистент в катедра „МИО и бизнес“

Контролен съвет

Председател:
Диян Петков – Управител на София Консултинг Груп ООД

Бисера Лазарова – Председател на СД на Софарма Имоти АДСИЦ-София

Кристиан Желев – хон. ас. към Катедра “МИО и бизнес”, УНСС