Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: осем години по-късно“

calendar 2 October, 2015

„Членството на България в Европейския съюз: осем години по-късно“ бе темата на форума, организиран от катедра „МИО и бизнес“ в университета. Дванадесетата международна научна конференция бе посветена на Европейската година на развитието – 2015 и 40-годишния юбилей от създаването на факултет „Международна икономика и политика“.

В голямата конферентна зала по време на форума

Това е важен ден за факултета, посветен на неговата годишнина, която отбелязваме с международната научна конференция и тържествено събрание по повод юбилея, изтъкна доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“.

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев участниците в конференцията приветства проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета. Тя акцентира върху актуалната проблематика на форума, интердисциплинарните доклади, очакваните съществени резултати. Катедра „МИО и бизнес“ винаги е била активна в обучението и науката, с много голям изследователски потенциал, отбеляза проф. Павлова.

Доц. Иван Стойчев, проф. Веселка Павлова, проф. Георги Генов, доц. Светла Бонева

Увереност в ползотворната работа на конференцията и значимостта на резултатите, които ще намерят отражение в изследванията и научната литература изрази проф. д.ик.н. Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“.

Участници в конференцията

В конференцията взеха участие учени и специалисти от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, русенския университет „Ангел Кънчев“, университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас,  Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив,  както и от Народното събрание, Института за анализи и оценки в туризма, университети в Германия, Македония, Турция,  Полша, Албания и др.

Във форума взеха участие и студенти

Работата на форума бе организирана в секциите „Европейските приоритети и развитие: мястото на България“ и „Проблеми на развитието на българския бизнес в глобалния свят“.

Основен пленарен доклад „Европейската тематика: традиции, устойчивост и перспективи (европейската тематика в изследванията на катедра „МИО и бизнес“) изнесе проф. д.ик.н. Бистра Боева. Тя се фокусира върху устойчивостта и перспективите на европейската тематика, оцени я през погледа на философията на науката, спря се върху теорията за конкурентните предимства, новите феномени и др.

Проф. Бистра Боева