Общо събрание на Алумни (2023)

calendar 23 септември, 2023

На 19.09.2023 г. се  проведе Общото събрание на Алумни асоциацията на специалност МИО, УНСС.

По време на заседанието бяха обсъдени следните точки.

1. Приемане на годишения финансов отчет за 2022 г. и годишния доклад на УС за дейността на сдружението

2. Приемане на отчета за дейността на Контролния съвет

3. Приемане план – програма и бюджет на сдружението за 2023 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на сдружението за дейността им през 2022 г.;

5. Предложения от членовете за развитие и популяризиране на дейността на Асоциацията

гл. ас. д-р Кристиян Желев, част от Контролния съвет на Асоциацията