Общо събрание – 26.03.2015 г.

calendar 25 юни, 2015

На 26.03.2015 г. в зала „Тържествена” на УНСС, се проведе Общо събрание на членовете на Сдружение „Алумни асоциация на специалност МИО“ към УНСС. Събранието се проведе, при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на финансовия отчет и отчета за дейността на УС.
  2. Приемане отчета за дейността на КС.
  3. Приемане на план-програма и бюджета на сдружението за 2015 г.
  4. Избор на нов състав на Управителния и на Контролния съвет.
  5. Разни, в т.ч. Организиране на Годишния бал през месец юни.

Общото събрание избра за Председател на УС Огнян Донев, а за членове – проф. д.ик.н. Бистра Боева, Емил Атанасов, Марин Тодоров, Бойка Кожухарова и гл.ас. Александър Христов За членове на Контролния съвет на Сдружението за следващия тригодишен период бяха определени Диян Петков – Председател, Бисера Лазарова и Кристиан Желев.