ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

calendar 6 април, 2017

На основание чл. 21, ал. 2 от УСТАВА  на  Сдружението,
Управителният Съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружението,
което ще се проведе на 11 май 2017 г. от 18.00 часа, в град София,
в сградата на УНСС – зала „Тържествена”, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на финансовия отчет и отчета за дейността на УС за 2016 г.
  2. Приемане отчета за дейността на Контролния Съвет за 2016 г.
  3. Приемане на план-програма и бюджета на сдружението за 2017 г.
  4. Разни /Организиране на Годишния бал през месец юни 2017 г., Подобряване на Уеб-страницата на Сдружението и др./

Регистрацията за участие в Общото събрание ще започне в 17.30 часа  и ще приключи в 18.00 часа в деня на Общото събрание – 11 май 2017 г.

Покана 2017 – PDF