ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

calendar 2 септември, 2023

Управителният съвет на Сдружение „АЛУМНИ АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ МИО“, на основание чл. 21 от Устава на сдружението, свиква свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 19.09.2023 г. от 16.00 часа в седалището на сдружението: гр. София, бул.”8-ми декември”, в сградата на УНСС – зала „Тържествена“, при следния дневен ред:

 

 

1. Приемане на годишения финансов отчет за 2022 г. и годишния доклад на УС за дейността на сдружението;

2. Приемане на отчета за дейността на Контролния съвет;

3. Приемане план – програма и бюджет на сдружението за 2023 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на сдружението за дейността им през 2022 г.;

5. Разни 

 

При липса на кворум общото събрание се отлага с един час и ще се проведе от 17.00 ч. в същия ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.