Покана за общо събрание

calendar 26 април, 2016

На основание чл. 21, ал. 2 от УСТАВА на Сдружението, Управителният Съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 12 май 2016 г. от 18.00 часа, в град София, в сградата на УНСС – зала „Тържествена”, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Приемане на финансовия отчет и отчета за дейността на УС.
  2. Приемане отчета за дейността на КС.
  3. Приемане на план-програма и бюджета на сдружението за 2017 г.
  4. Разни /Организиране на Годишния бал през месец юни 2016 г., Подобряване на Уеб-страницата на Сдружението и др./

Регистрацията за участие в Общото събрание ще започне в 17.30 часа и ще приключи в 18.00 часа в деня на Общото събрание – 12 май 2016 г.