За нас

„Алумни асоциация на специалност МИО“ се учредява на 26.01.2010 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Асоциацията е Сдружение с нестопанска цел, вписано в регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК/ПИК 175861145, фирмено дело: 167/2010 110.

„Алумни асоциация на специалност МИО“ работи в две основни направления:

  1. Установяване, изграждане и поддържане на мрежа за обмен на контакти, знания и опит между настоящи и бивши възпитаници на специалност „МИО“.
  2. Осигуряване на съвместни проекти с катедра “МИО и бизнес“ – семинари, възможности за стаж и професионална реализация на студентите от специалността.

Органите на управление са: Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет.