Магистратурата ми даде важен фундамент

calendar 3 август, 2023

Любомир Николов бакалавър по ,,Международни отношения”, който завършва в СУ. Академичния си път продължава в УНСС с магистратура по ,,Международен бизнес”, която завършва през 2023 г.

– Защо избрахте магистратура към катедра ,,МИО и бизнес”?

Изборът ми за магистратура по ,,Международен бизнес” към катедра „МИО и бизнес“ в УНСС се основава на високата репутация на университета като най – добрият в областта на икономическото образование в България. Считам, че УНСС предоставя модерни и актуални подходи към обучението, съчетани с практическа насоченост и добре приложена дигитализация, които са от решаващо значение за успешната адаптация към динамичните изисквания на съвременния бизнес свят. Особено ценя факта, че преподавателският екип е съставен от професионалисти, активно участващи в реалния бизнес, което би позволило да се заимства от техния опит и експертиза в прилагането на теоретичните познания в практически ситуации.

Предимството на магистърската програма по ,,Международен бизнес” се проявява и във широкия обхват на предлаганите знания, които предоставят солидна икономическа основа и специализирани умения в различните сфери на бизнеса. Този цялостен подход обещава да осигури необходимите умения и знания, които да бъдат от изключителна полза за изграждането на успешна кариера в сферата на бизнеса.

 

–  Каква е темата на магистърската Ви теза и мотивацията да се спрете на нея?

Темата на моята магистърска теза е „Зелената сделка и влиянието й върху икономическото развитие на България“. Мотивацията ми да се спра на тази тема е свързана с дълбокия ми интерес към опазването на околната среда още от ранна детска възраст. Проявеният интерес към екологията и устойчивото развитие ме вдъхновиха да изследвам тази тема от икономическа гледна точка. Изборът ми е подкрепен и разбира се от актуалността на темата. Разбирането на въздействието, което този амбициозен план за опазване на околната среда и стимулиране на устойчивото икономическо развитие има върху държавите – членки на ЕС, в това число и България, ме мотивира да проуча темата професионално.

Основната мотивация пред избор ми за темата на дипломната ми работа бе да представя моя интерес към опазването на околната среда, чрез икономическия анализ, базиран на актуални данни и научни изследвания, с което да предоставя по – добър ресурс за разбирането на възможностите и предизвикателствата, които предстоят пред устойчивата трансформация на България в контекста на Зелената сделка. Този професионален подход би ми помогнал да създам положителен принос, като изградя  бъдещи решения и стратегии, насочени към устойчивия и балансиран икономически растеж на нашата страна.

 

– Как магистратурата надгради вашата бакалавърска степен?

Благодарение на магистратурата по ,,Международен бизнес” получих важен фундамент, който ме обогати в областта на икономиката. Изучавайки различни аспекти на международния бизнес, получих солиден обем знания и умения в разнообразни сфери, като макроикономика и микроикономика, търговия, финанси, маркетинг, иновации, управление на проекти, вериги на доставки и други.

Магистърската програма ме предизвика да разгледам икономическите процеси от нови и по – широки перспективи, което значително разшири моите познания за световната икономика. Благодарение на придобитите ми нови знания и умения от магистратурата по Международен бизнес и комбинирайки ги с вече притежаваните от мен такива от бакалавърската ми степен по Международни отношения, вече разполагам с по – обширен набор от икономически познания, които мога да прилагам в различни професионални сфери.

 

– С какво смятате, че магистратурата към катедра ,,МИО и бизнес” ще ви помогне в професионалната реализация и кариерно развитие?

Смятам, че магистратурата ми  по ,,Международен бизнес” е от съществено значение за моето професионално развитие и кариерна реализация. Чрез интегрирането на теория и практика в учебния процес, магистратурата ми ме подготви с практически аналитични умения, необходими за адаптиране към динамичната бизнес среда и успешното вземане на стратегически решения.

Уверен, че притежавам комплексни и съвременни икономически познания, обогатени от широкия обхват на международни отношения, с нетърпение очаквам да изградя успешна кариера, обединяваща моите интереси и знания. Моят стремеж е с професионалната си подготовка да допринеса за развитието на международния бизнес в нашата страна и да изградя успешна кариера в тази сфера, която не само ще отразява моите професионални амбиции, но и ще има позитивен принос за обществото и нашата родина. Вярвам, че с придобитите знания и опит от магистратурата по международен бизнес, ще съумея да се справя успешно с предизвикателствата на съвременния свят на международния бизнес.

Comments are closed here.