МИО ме научи на критично мислене

calendar 9 юли, 2024

През 2023 г. Георги Тонев завършва бакалавърска степен по ,,Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ в Университета за национално и световно стопанство. Тази програма му предоставя солидна основа в областта на международната икономика и политически отношения, като му даде възможност да развие аналитични и комуникационни умения на високо ниво.

След завършването на бакалавърска степен, продължава обучението си с магистърска програма по ,,Международен бизнес”, също с преподаване на английски език, в УНСС. Завършва магистратурата през 2024 г. Магистърската програма е фокусирана върху глобалните бизнес практики, стратегии за международна търговия и управление на международни проекти. Това му позволява да задълбочу познанията си в областта и да придобие специализирани умения, които са изключително полезни за текущата ми работа в Министерството на външните работи.

– Какъв професионален опит имате?

– Министерството на външните работи на Република България и по-конкретно дирекция „Ситуационен център“ е първото ми и настоящо професионално работно място. Тук успях да натрупам значителен опит и умения в областта на международните отношения и кризисния мениджмънт. В рамките на работата на дирекцията, участвам в различни проекти и инициативи, които изискват висок професионализъм и ангажираност.

В „Ситуационния център“ активно се занимавам с мониторинг на глобални събития, анализ на международни кризи и предоставяне на навременна информация на висшето ръководство на Министерството. Участвал съм в разработването на стратегии за управление на кризисни ситуации, в тясна  координация с други държавни институции и международни партньори.

Също така съм преминал през множество специализирани обучения и тренинги, които ме подготвиха за ефективна реакция при извънредни ситуации. Тези обучения включват симулации на кризисни ситуации, курсове по анализ на риска и международна сигурност, както и практически занятия по управление на комуникациите в кризисни условия.

През времето си във Външно министрество съм имал възможността да работя с експерти в областта на международните отношения, което ми позволи да се развия и усъвършенствам професионално. Участието ми в екипи за реакция при извънредни ситуации и съвместната работа с международни организации и партньори са ме научили за важността на бързата и координирана реакция, както и на ефективната комуникация в напрегнати ситуации.

– Каква длъжност заемате към момента?

– В момента заемам позицията на специалист в дирекция „Ситуационен център“ на Министерството на външните работи на Република България. В тази роля отговарям за мониторинг на глобални събития от деня и анализ на обстановката в кризисни региони от света, каквито например в момента са Украйна, Израел и Палестина. Работата ми включва оценка на риска, изготвяне на доклади и препоръки за висшето ръководство, както и координация с други държавни институции и международни партньори. Също така, участвам в разработването на стратегии за управление на кризисни ситуации и организирам тренировки и симулации за подобряване на готовността на нашите екипи за реакция при извънредни ситуации.         

– Вие сте пример за човек, който много харесва работата си. Кое е най-голямото предизвикателство в нея?

– Най-големите предизвикателства в моята работа са необходимостта от бърза реакция и точна оценка на комплицирани кризисни ситуации. Работата в дирекция „Ситуационния център“ изисква постоянно внимание към детайлите и способност за вземане на решения под напрежение. Често се налага да реагираме на неочаквани събития, които изискват бързо събиране и анализ на информацията, както и координация с множество заинтересовани страни. Освен това предизвикателство е и необходимостта от адаптиране към постоянно променящата се глобална среда и новите заплахи, които възникват. Това изисква от мен и моите колеги да бъдем винаги наясно с последните тенденции и развития в международната политика и сигурност. Въпреки тези предизвикателства, работата ми е изключително удовлетворяваща, защото виждам директния резултат от усилията ни в подобряването на международното сътрудничество.

– По какъв начин обучението по специалност „МИО“ ви помага в настоящата работа?  

– Обучението ми по специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ (МИО) ми предостави солидна основа в разбирането на глобалната икономика и политическите процеси, което е от съществено значение за работата ми в „Ситуационния център“. Знанията по международно право, икономическа политика и дипломатически практики ми помагат да анализирам и интерпретирам сложни международни ситуации. Курсът по международни икономически отношения ми даде възможност да развия аналитични умения, които са критично важни при адекватната оценката на международните рискове и потенциално възможни заплахи. Освен това специализацията ми в областта на международната търговия и финансите ми позволява да разбирам и анализирам икономическите аспекти на международните кризи. Обучението ми предостави също и практически умения чрез стажове и проекти, които ме подготвиха за работа в динамична среда. Това ми помага ежедневно да се справям с предизвикателствата в работата и да вземам информирани решения.

– Какви качества, които обучението по МИО е изградило във вас, са най-приложими и полезни в практиката?

– Обучението по МИО изгради у мен редица качества, които са изключително полезни в практиката. Едно от най-важните е критичното мислене и способността за анализ на сложни казуси. Умението да разглеждам ситуации от различни ъгли и да правя обосновани заключения ми помага в ежедневната работа по оценка на международни кризи и изготвяне на стратегии за реакция. Аналитичните умения, придобити по време на обучението ми, са ключови за изготвянето на точни и навременни доклади и препоръки. Освен това способността за ефективна комуникация, която развих по време на обучението, ми помага да предавам сложна информация ясно и точно на колегите и ръководството. Обучението ми по МИО ме научи и на важността на екипната работа и междуличностните умения, които са от ключово значение за успешната координация с други държавни институции и международни партньори. Взаимодействието с различни култури и разбиране на глобалните контексти ми позволяват да работя ефективно в международна среда и да допринасям за постигането на общите цели на Министерството.

– Кое беше нещото, което ви накара след бакалавър ,,МИО“ да запишете магистратура отново към нашата катедра?

– Решението да продължа обучението си с магистратура към същата катедра „МИО и бизнес“ се дължи на високото качество на преподаване и специализацията на програмата, която отговаряше на моите професионални цели. Магистратурата ми предостави задълбочени знания и специализирани умения, които допълниха базовото ми образование и ми дадоха предимство в кариерата. Освен това, преподавателите в катедрата са водещи експерти в своята област, които не само предават теоретични знания, но и споделят практически опит и съвети. Магистратурата ми даде възможност да задълбоча знанията си в области като международната сигурност, глобалното управление и международното право, което беше изключително ценно за работата ми в Министерството на външните работи. Допълнителната специализация ми помогна да развия умения за стратегическо мислене и планиране, които са основополагащи за моята роля в „Ситуационния център“.

– Какво бихте посъветвал младите хора, които все още се колебаят каква специалност да запишат?

– Бих посъветвал младите хора да изберат специалност, която съответства на техните интереси и дългосрочни цели. „Международните икономически отношения“ предлагат широк спектър от възможности за професионално развитие, включително в дипломатическите служби, международните организации и частния сектор. Важно е да се следват мечтите и да се избере път, който предоставя удовлетворение и професионален растеж. Освен това бих ги посъветвал да се възползват от възможностите за стажове и практики по време на обучението си, тъй като това ще им помогне да придобият практически умения и да създадат полезни контакти. Също така е важно да се развиват допълнителни умения като чужди езици, аналитично мислене и междуличностни умения, които са високо ценени в професионалната среда.  На финала на интервюто бих ги насърчил да бъдат любознателни и отворени към нови възможности и предизвикателства, защото това ще им помогне да се адаптират и да успеят в постоянно променящия се глобален контекст.

Comments are closed here.